.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ایرنگ مو توسعه دهندگان

PRODUCTS N°: 10
Diacolor RED DETECTOR خاص - L OREAL PROFESSIONNEL - LOREAL

Diacolor RED DETECTOR خاص
L OREAL PROFESSIONNEL - LOREAL

انحصاری با RED Diacolor همیشه با نسبت 1:2 مخلوط استفاده می شود. در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر ....

انحصاری با RED Diacolor همیشه با نسبت 1:2 مخلوط استفاده می شود. در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر ....
INOA - L OREAL PROFESSIONNEL - LOREAL

INOA
L OREAL PROFESSIONNEL - LOREAL

آشکارساز خاص برای استفاده با سیستم های رنگ مو INOA. بسته های : 1000 بطری میلی لیتر ....

آشکارساز خاص برای استفاده با سیستم های رنگ مو INOA. بسته های : 1000 بطری میلی لیتر ....

X